Disclaimer en Privacy verklaring

Privacy verklaring
Logan ICT Services b.v. garandeert dat zij de informatie die door kluishouders in hun profiel of in hun kluis opgeslagen wordt, op geen enkele wijze doorgeeft aan derden, tenzij zij hiertoe op grond van van toepassing zijnde wet-en regelgeving is verplicht.

In het profiel opgeslagen gegevens als gebruikersnaam, wachtwoorden, GSM nummers en e-mail adressen worden uitsluitend gebruikt om het correct technisch functioneren van het Lockertje mogelijk te maken.

Voor het aankondigen van onderhoud aan de toepassing en/of de servers, danwel voor het aankondigen van wijzigingen met betrekking tot functionaliteit en/of contractvoorwaarden, zal het e-mail adres uit het profiel worden gebruikt.

Disclaimer
Gebruik van www.lockertje.nl (hierna te noemen "de site") is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door Logan ICT Services b.v. bv uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. Voor de juistheid van informatie, die wordt ingevoerd door de gebruikers zelf, draagt Logan ICT Services b.v. geen enkele verantwoordelijkheid.

Logan ICT Services b.v., alsmede de eigenaren, leden van de Raad van Commissarissen, Directies en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Voorts kan en mag deze informatie niet worden gebruikt als advies in welke vorm dan ook. De (intellectuele) eigendomsrechten (octrooi) gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Logan ICT Services b.v.. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Logan ICT Services b.v. zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Logan ICT Services b.v. geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites.